NJOFTIM PËR VEND PUNE

  • Postuar më, 09/11/2021

NJOFTIM PËR VEND PUNE

 

a)      Pranimi në kategorinë e lartë drejtuese.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, neni 32 pika 1 – “Pranimi i nëpunësve civil të kategorisë së lartë drejtuese në institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore” ; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil, të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, kreu IV dhe VIII , pika 11 dhe Vendimit të Byrosë Nr.76, datë 25.02.2021, “ Për hapjen e procedures të pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil” Kuvendi i Republikës së Shqipërisë njofton se në Institutin Parlamentar ka një vend të lirë pune në pozicionin:

“Drejtor i Përgjithshëm”, i Institutit Parlamentar.

                                       

b)     Qëllimi i pozicionit të punës

                         Drejtimi strategjik i veprimtarisë së Institutit Parlamentar

       Sigurimi i shërbimeve dhe produkteve cilësore në fushën e kërkimit parlamentar, bibliotekës, botimeve dhe edukimit qytetar

 

c)       Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

       -  Planifikon dhe drejton veprimtarinë e Institutit

     -Krijon kushtet që punonjësit e shërbimit të punojnë së bashku në bazë të parimeve të besimit reciprok dhe të bashkëpunimit, për të siguruar që puna në këtë shërbim kryhet rregullisht, e plotë, në kohë, dhe në mënyrë profesionale

      - Përgatit dhe mbikëqyr zbatimin e planit strategjik të Institutit

  - I propozon Sekretarit të Përgjithshëm nxjerrjen e akteve administrative me qëllim mbarëvajtjen e punës dhe caktimin e përgjegjësive,

         - Mbikëqyr dhe garanton zbatimin e akteve administrative

        - Përgatit planin vjetor të punës së Institutit

      - Propozon projektbuxhetin e Institutit si dhe bën rakordimet financiare me    Shërbimin e Financës dhe Buxhetit

     -  Propozon përmirësimin e infrastrukturës në funksion të mbarëvajtjes së punës kërkimore

     -  Mbikëqyr dhe vlerëson proceset dhe produktet e punës të  nëpunësve në varësi

     -  Zhvillon konsultime dhe ofron këshilla për deputetët në fushëveprimin e    Institutit Parlamentar;

       - Koordinon dhe  bashkëpunon me shërbimet e tjera të Kuvendit për të siguruar shërbimet dhe produktet e kërkuara.

      - Mbikëqyr bazën e të dhënave për shërbimet dhe produktet e Institutit     Parlamentar;

      -Vendos/ mban komunikimin dhe forcon bashkëpunimin me institucione vendase dhe ndërkombëtare për të siguruar shkëmbimin e informacionit të ndërsjelltë.

         -Kontribuon dhe mbështet procesin e konceptimit, planifikimit, përgatitjes dher zhvillimit të  programit orientues për deputetët e rinj, në bashkëpunim me shërbimet e tjera;

    -Drejton organizimin e tryezave, diskutimeve, mbledhjeve informuese, trajnimeve, seminareve, konferencave, si dhe veprimtarive të tjera me audiencat parlamentare dhe jo-parlamentare;

               -Miraton publikimin e produkteve të Institutit

        Ndjek zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare në fushat që mbulon Instituti dhe promovon qasje dhe metoda krijuese.

      - Ndjek dokumentacionin përkatës të shërbimit dhe korrespondencën brenda administratës së Kuvendit

                 -  Merr pjesë në procesin e rekrutimit të nëpunësve të Institutit Parlamentar.

     -Përgatit dhe dorëzon raporte të punës pranë Zyrës së Sekretarit të        Përgjithshëm dhe Këshillit Drejtues të Institutit.

      - Përgatit e dorëzon pranë Shërbimit të Burimeve Njerëzore vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë të nëpunësve në varësi, sipas akteve ligjore dhe nënligjore.

     -Përcakton objektivat e punës për vitin pasardhës dhe përgatit planin e trajnimeve të Institutit në bashkëpunim me Shërbimin e Burimeve e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve.

        -Zbaton detyra të tjera sipas nevojave të institucionit

 

d)    Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

-          Të jetë shtetas shqiptar.

-          Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

-          Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

-          Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

-          Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë  për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

-          Ndaj tij të mos jetë marrë  masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

 

dh )  Marrëdhëniet organizative

·         Drejtori i Përgjithshëm i Institutit Parlamentar është në varësi të Sekretarit të Përgjithshërm të Kuvendit të Shqipërisë dhe raporton te Sekretari I Përgjithshem dhe  te Këshilli Drejtues i Institutit Parlamentar. Drejtori i Përgjithshëm  ka në varësi të drejtpërdrejtë Shërbimin e Bibliotekës dhe Botimeve, Shërbimin e Edukimit Qytetar, Shërbimin e Kërkimit dhe Analizës

 

e)      Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë:

·         Të ketë diplomë universitare DND; DIND, Shkenca Shoqërore dhe/ose Shkenca Ekzakte.

·         Të ketë eksperiencë profesionale jo më pak se 10 vjet.

·         Të ketë njohuri të konsoliduara të gjuhës angleze, niveli C1 të dëshmuar në përputhje me udhëzimin nr.52 datë 03.12.2015 të Ministrisë së Arsimit për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja, ose dokumentave zyrtarë të lëshuara nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës me notë mbi tetë (tetë), ose dokumentave që dëshmojnë përfundimin e studimeve në gjuhën angleze. Niveli i anglishtes do të testohet gjatë intervistës me shkrim dhe me gojë. Njohuri në gjuhë të tjera të Bashkimit Europian përbëjnë avantazh.

·         Të ketë përfunduar studimet e doktoraturës (PhD), përbën avantazh.

·         Të ketë punë kërkimore të publikuar në revista shkencore të indeksuara, përbën avantazh .

·         Të ketë  përvojë te vërtetuar në menaxhim, eksperienca në drejtimin e ekipeve në një mjedis kërkimor përbën avantazh.

·         Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese (të shkruar dhe të folur).

·         Të kete aftësi të spikatura në drejtimin dhe organizimin e punës.

·         Të ketë njohuri të gjëra dhe të thelluara të proceseve të politikave, preferohet njohja dhe kuptimi i veprimtarisë së Parlamentit. 

·          ketë aftësi shume të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve të aplikimit si  paketa Microsoft Office.

·         Të jetë nëpunës civil i nivelit të mesëm drejtues.

·         Kanditatët nga jashtë shërbimit civil duhet të plotësojnë të gjitha kërkesat e tjera përveç të qënit nëpunës civil i nivelit të mesëm drejtues.

 

 

 

ë ) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- nëse ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; dëshmi të njohjes së gjuhës se huaj te nivelit C1 nëse ka, sipas përcaktimeve të udhëzimit nr.52 dt.03.12.2015 të Ministrisë së Arsimit,ose dokumentave zyrtarë të lëshuara nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës me notë mbi tetë (tetë), ose dokumentave që dëshmojnë përfundimin e studimeve në gjuhën angleze nëse ka; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i statusit “nëpunës civil i nivelit të mesëm drejtues” dhe 2 formularët e vlerësimit 6 mujor të punës  të vitit të fundit , dëshmi penaliteti, raport për gjëndjen shëndetësore.

f ) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 07.12.2021.

g ) Në datën 17.12.2021 , do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut. Këta do të jenë ata që plotësojnë  të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 2 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.

gj ) Në datën 24.12.2021, do të shpallet lista e rivlerësimit dhe verifikimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut. Këta do të jenë ata që plotësojnë  të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të kërkuara më sipër dhe ata të kualifikuar pas ankimimit.

h ) Konkurimi-testimi me shkrim do të bëhet më datë 10.01.2022 ora 10.00, ne mjediset e Kuvendit,  intervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën 12.01.2022, në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

 i ) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit të kandidatëve- 10 pikë, që përfshin vlerësimin e arsimimit, eksperiencës dhe trajnimeve të lidhura me fushën si dhe vlerësimin e arritjeve vjetore; testimi me shkrim - 40 pikë dhe intervista e strukturuar me gojë -50 pikë.

j ) Lista e kandidatëve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) do të shpallet në datën 14.01.2022.

k ) Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 14.01.2022.

Ankesat nga kandidatët, paraqiten në KPND, brenda 5 ditëve  nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve nga data e depozitimit të saj.

l ) Shpallja e fituesit do të bëhet në portalin“Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut në datën 24.01.2022

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.