Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve.

  • Postuar më, 18/11/2021

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, si dhe Vendimit të Byrosë me 76, date 25.02.2021, “Për hapjen e procedures së pranimit në kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit civil”, për konkursin “drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve, me procedurën “Ngritja në detyrë” po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

 

 Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “drejtor”, në Shërbimin e Prokurimeve është si më poshtë;

 

             Z. Dian Tusha