Plani Vjetor i Pranimeve në Shërbimin Civil për vitin 2022

  • Postuar më, 05/01/2022

“Plani vjetor i pranimeve në Shërbimin Civil të Kuvendit për vitin 2022”

 Në zbatim të Ligjit nr.152 / 2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , neni 18 “Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”; Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” dhe  vendimeve të Byrosë së Kuvendit për miratimin e ndryshimeve në strukturë Kuvendi i Shqipërisë shpall  planin vjetor të pranimeve në Shërbimin Civil, për vitin kalendarik 2022, sipas listës së mëposhtme:

 

Pozicioni

Shërbimi

Vende të lira

Kategoria e pagës

 

Drejtor

 

Shërbimi i Kërkimit dhe Analizës

1

II-a

 

Shef sektori

Shërbimi i Kërkimit dhe Analizës, sektori për analiza Ekonomike dhe Buxhetore

1

III -a

 

Shef sektori

Shërbimi i Kërkimit dhe Analizës,sektori për çështjet Sociale të Demokracisë dhe Qeverisjes

1

III-a

 

Specialist

Shërbimi i Kërkimit dhe Analizës, sektori për Analiza Ekonomike dhe Buxhetore

1

III -b

 

Këshilltar

Shërbimi i Kërkimit dhe Analizës,sektori për Analiza të Përgjithshme

1

II -b

 

Drejtor

 

Shërbimi i Edukimit Qytetar

1

 II-a

 

Specialist

Shërbimi i Edukimit Qytetar

1

III -b

 

 

 

 

Këshilltar juridik

 

Juridik

1

II-b

 

Këshilltar

Nënkomisioni për mbikqyrjen e buxhetit

1

II b

 

Këshilltar

 

Shërbimi i Komisioneve

1

II -b

 

Këshilltar

 

Shërbimi i Seancës Plenare

1

II b

 

       

 

Sekretar

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

1

III-b

 

Specialist biblioteke

Shërbimi i Botimeve dhe Bibliotekës

1

       III -b

 

Specialist

Nënkomisioni për mbikqyrjen e buxhetit

1

        III b

 

Specialist i medias

Shërbimi i Marrëdhënieve me Publikun

1

III -b

 

Specialist inxhinier elektrik

Shërbimi i Mirëmbajtjes

1

III-b

 

Specialist

 

Shërbimi i Mirëmbajtjes

1

III-b

 

Sekretar komisioni

Shërbimi i Komisioneve Parlamentare

1

III-b

 

Shef Sektori

Shërbimi i Bashkëpunimit Dypalësh

1

III-a

 

Drejtor

Shërbimi i Bashkëpunimit me Organizatat Ndërkombëtare

1

II- a

 

Këshilltar

Shërbimi i Bashkëpunimit me Organizatat Ndërkombëtare

1

II -b

 

Specialist

Shërbimi i Bashkëpunimit me Organizatat Ndërkombëtare

1

III-b

 

 

Specialist

Shërbimi i Protokollit, Sektori i përkthimit dhe Protokollit

1

III -b

 

Shpallja e konkurseve të mësipërme, me procedurën e lëvizjes paralele apo rekrutimit në shërbimin civil për nivelin ekzekutiv si dhe me procedurën e lëvizjes paralele apo ngritjen në detyrë, për nivelet e ulta, të mesme dhe të larta drejtuese, do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, si dhe në faqen e internetit të Kuvendit të Shqipërisë.