Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “shef sektori i Burimeve Njerëzore”, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve.

  • Postuar më, 01/02/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, Kreu III “ Ngritja në detyrë” pika 22, 23, për konkursin “shef sektori i Burimeve Njerëzore”, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve, me procedurën “Ngritja në detyrë” po publikojmë listën me kandidatët që do të testohen për këtë pozicion.

Lista e vlerësimit të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin me proçedurën, “ngritja në detyrë” për pozicionin “shef sektori i Burimeve Njerëzore”, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve është si më poshtë; 

1.      Znj. Marinela Skënderaj