Njoftim për publikimin e një vendi të lirë pune, në shërbimin civil.

  • Postuar më, 01/02/2022

NJOFTIM PËR VEND PUNE

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a) në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “sekretar” i Nënkomisionit për Mbikëqyrjen e Buxhetit të Shtetit, pranë Shërbimit të Komisioneve.

Paga është e kategorisë III-b.

     b) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·          T’i japë mbështetje teknike të specializuar, si dhe mbështetje administrative Nënkomisionit për Mbikëqyrjen e Buxhetit të Shtetit.

·         Të sigurojë dhe administrojë informacion statistikor periodik mbi ecurinë e treguesve kryesorë makroekonomikë të vendit tonë, të publikuar nga Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, INSTAT etj, si dhe t’ua përcjellë ato deputetëve anëtarë të nënkomisionit.

·         Të sigurojë dhe administrojë raporte e materiale të Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin e përdorimit të fondeve publike, si dhe t’ua përcjellë ato deputetëve anëtarë të nënkomisionit.

·         Të përgatisë, në bashkëpunim me këshilltarët e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, projektprogramin dhe projektkalendarin e punës së nënkomisionit.

·         Të organizojë mbledhjet e nënkomisionit, nëpërmjet.

-          informimimit të deputetëve, drejtuesve e specialistëve të ministrive e institucioneve, si dhe grupeve të interesit për  rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes së nënkomisionit;

-          sigurimit të mbështetjes teknike e administrative për zhvillimin e mbledhjeve të nënkomisionit.

·         Të bashkëpunojë me Shërbimin e Botimeve Parlamentare/Sektorin e Redaktorëve, për përgatitjen e procesverbaleve të mbledhjeve të nënkomisionit dhe t’i kalojë ato në mënyrë elektronike në faqen e internetit.

·         Të mbajë e plotësojë formularin për praninë e deputetëve në mbledhjet e nënkomisionit, të hartojë përmbledhësen mujore përkatëse dhe ta dorëzojë atë në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve.

·         Të bashkëpunojë me këshilltarët e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, këshilltarët e Shërbimit të Monitorimit të Institucioneve të Pavarura, si dhe sekretaren e Komisionit për Ekonominë dhe Financat për projektligjet apo çështjet e tjera objekt shqyrtimi në nënkomision.

·         Të bashkëpunojë me bibliotekën për informacionin e ri që mund të sigurojë për deputetët, lidhur me shqyrtimin e projektligjeve apo për çështje të tjera që do të shqyrtohen në nënkomision.

·         Të japë informacione tek Drejtori i Shërbimit të Komisioneve dhe Shërbimi i Marrëdhënieve me Publikun për mbledhjet e nënkomisionit, takimet apo aktivitete të tjera që zhvillohen në nënkomision.

·         Të sistemojë dhe të dorëzojë në Sektorin e Protokollit dosjet me materialet që shqyrtohen në nënkomision.

·         Të kryejë detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori i Shërbimit të Komisioneve apo nga Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit.

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

·         të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;

·         të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

·         të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

 

 

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Te ketë diplome universitare DND ose DIND (Bachelor + Master Shkencor), për shkenca ekonomike, administrim biznesi,  administrim publik me shkëputje nga puna.

·         Të zotërojë aftësi  shumë të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve kompjuterike si Word, Excel, Power Point etj.

·         Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.

·         Të zotërojë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta.

·         Të ketë deri në një vit eksperience pune.

·         Të ketë aftësi të punojë në grup dhe me shërbimet e tjera paralele.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit ( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive si dhe formularin 6 mujor, të vlerësimit vjetor të punës për vitin 2021.

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 11.02.2022

dh) Në datën 14.02.2022 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e publikuar janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 23.02.2022 në mjediset e Kuvendit, në orën 10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë, dhe do të njoftohen brenda 24 oreve për rezultatet.

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë (dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë:  20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

-Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga njoftimi individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 28.02.2022

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 042278 270 dhe ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243,

datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

 

 Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “sekretar”, i  Nënkomisionit për Mbikëqyrjen e Buxhetit të Shtetit, pranë Shërbimit të Komisioneve.

Paga është e kategorisë III-b.

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)  Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

·         Të jetë shtetas shqiptar.

·         Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

·         Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

·         Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

·         Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë  për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

·      Ndaj tij të mos jetë marrë  masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

a)      Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·         T’i japë mbështetje teknike të specializuar, si dhe mbështetje administrative Nënkomisionit për Mbikëqyrjen e Buxhetit të Shtetit.

·         Të sigurojë dhe administrojë informacion statistikor periodik mbi ecurinë e treguesve kryesorë makroekonomikë të vendit tonë, të publikuar nga Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, INSTAT etj, si dhe t’ua përcjellë ato deputetëve anëtarë të nënkomisionit.

·         Të sigurojë dhe administrojë raporte e materiale të Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin e përdorimit të fondeve publike, si dhe t’ua përcjellë ato deputetëve anëtarë të nënkomisionit.

·         Të përgatisë, në bashkëpunim me këshilltarët e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, projektprogramin dhe projektkalendarin e punës së nënkomisionit.

·         Të organizojë mbledhjet e nënkomisionit, nëpërmjet.

-          informimimit të deputetëve, drejtuesve e specialistëve të ministrive e institucioneve, si dhe grupeve të interesit për  rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes së nënkomisionit;

-          sigurimit të mbështetjes teknike e administrative për zhvillimin e mbledhjeve të nënkomisionit.

·         Të bashkëpunojë me Shërbimin e Botimeve Parlamentare/Sektorin e Redaktorëve, për përgatitjen e procesverbaleve të mbledhjeve të nënkomisionit dhe t’i kalojë ato në mënyrë elektronike në faqen e internetit.

·         Të mbajë e plotësojë formularin për praninë e deputetëve në mbledhjet e nënkomisionit, të hartojë përmbledhësen mujore përkatëse dhe ta dorëzojë atë në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve.

·         Të bashkëpunojë me këshilltarët e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, këshilltarët e Shërbimit të Monitorimit të Institucioneve të Pavarura, si dhe sekretaren e Komisionit për Ekonominë dhe Financat për projektligjet apo çështjet e tjera objekt shqyrtimi në nënkomision.

·         Të bashkëpunojë me bibliotekën për informacionin e ri që mund të sigurojë për deputetët, lidhur me shqyrtimin e projektligjeve apo për çështje të tjera që do të shqyrtohen në nënkomision.

·         Të japë informacione tek Drejtori i Shërbimit të Komisioneve dhe Shërbimi i Marrëdhënieve me Publikun për mbledhjet e nënkomisionit, takimet apo aktivitete të tjera që zhvillohen në nënkomision.

·         Të sistemojë dhe të dorëzojë në Sektorin e Protokollit dosjet me materialet që shqyrtohen në nënkomision.

·         Të kryejë detyra të tjera të ngarkuara nga Drejtori i Shërbimit të Komisioneve apo nga Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit.

 

dh)  Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Te ketë diplome universitare DND ose DIND (Bachelor + Master Shkencor), për shkenca ekonomike, administrim biznesi,  administrim publik me shkëputje nga puna.

·         Të zotërojë aftësi  shumë të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve kompjuterike si Word, Excel, Power Point etj.

·         Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi.

·         Të zotërojë aftësi praktike në përballimin e situatave që kërkojnë angazhim të lartë dhe zgjidhje të shpejta.

·         Të ketë deri në një vit eksperience pune.

·         Të ketë aftësi të punojë në grup dhe me shërbimet e tjera paralele.

e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 16.02.2022

f) Në datën 01.03.2022 të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim do të bëhet në datën 11.03.2022 në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100,

të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit - 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë - 25 pikë dhe testimi me shkrim - 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet edhe për vlerësimin e jetëshkrimit me 15 pike.

i) Lista e fituesve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) do t’u njoftohet konkurentëve me telefon ose e-mail.

j) Ankesat nga kandidatët , do të paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga njoftimi indidual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 18.03.2022 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.