NJOFTIM PËR VEND PUNE

  • Postuar më, 02/02/2022

 

 

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune, në pozicionin “Specialist - inxhinier”, në Shërbimin e Mirëmbajtjes.

Paga është e kategorisë III-b.

     b) Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·         Të menaxhojë me efektivitet dhe eficencë punën në sektor për mirëmbajtjen e ndërtesave në administrim dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin normal të veprimtarisë së Kuvendit, komisioneve parlamentare, grupeve parlamentare, deputetëve dhe punonjësve të administratës së Kuvendit.

·         Të organizojë punën në sektor dhe të ndjekë dhe kontrollojë zbatimin e detyrave të dhëna.

·         Të paraqesë çdo 3 muaj, te drejtori i Shërbimit të Mirëmbajtjes, relacion për ecurinë e punëve në sektor.

·         Të organizojë punën për shërbimin e ngrohjes, pastrimit, mirëmbajtjes elektrike etj. në godinat dhe ambientet e institucionit të Kuvendit.

·         Të kryejë vlerësime dhe analiza, lidhur me problemet që kanë elektrike te Kuvendit dhe të propozojë ndërhyrjet e nevojshme në to.

·         Të koordinojë dhe mbikëqyr përgatitjen e projekteve për kryerjen e ndërhyrjeve në sistemet elektrike.

·         Të koordinoje dhe mbikëqyr përgatitjen e projekteve për sistemet sistemet hidraulike dhe  elektrike të ambienteve të Kuvendit.

·         Të monitorojë zbatimin e projekteve, punimeve dhe kontratave, për restaurimin e godinave, ambienteve të Kuvendit, sistemeve hidraulike dhe elektrike të tij.

·         Të evidentojë dhe ndjekë çdo problem që ngrihet për gjendjen e mjediseve dhe zyrave dhe për mënjanimin dhe riparimin e defekteve.

·         Të ndjekë problemet e MKZ-së për institucionin e Kuvendit, në bashkëpunim me Prefekturën e Qarkut të Tiranës, sipas ligjeve në fuqi, për pajisjen me mjete e sisteme kundër zjarrit, si dhe rregulloren e veprimeve në rast emergjence.

·         Të paraqesë në fund të çdo muaji, pranë Drejtorit të Shërbimit të Mirëmbajtjes, listëprezencën për punonjësit e sektorit.

 

·         Të parashikojë nevojat për pajisje, mirëmbajtje e materiale të tjera të nevojshme, si dhe  shërbime të ndryshme që lidhen me mirëmbajtjen e godinave, agregateve dhe pajisjeve në përdorim etj., në kuadrin e parashikimeve për projektbuxhetin e vitit pasardhës.

·         Të hartojë preventiva e projekte për nevoja dhe shërbime të ndryshme mirëmbajtje dhe ndjek realizimin e tyre.

·         Të mbajë lidhje të drejtpërdrejta me ndërmarrjet elektrike, ujësjellës-kanalizime e gjelbërimit, me personat përgjegjës që kanë në varësi këto shërbime për riparimin e defekteve e mbajtjen në gatishmëri të tyre.

·         Të propozojë marrjen e masave për probleme të paparashikuara, bën përcaktime analitike të proceseve të punës, me qëllim mbarëvajtjen më të mirë të punës dhe nxjerrjen e përgjegjësive.

·         Të hartojë preventiva e projekte për nevoja dhe shërbime të ndryshme mirëmbajtje dhe ndjek realizimin e tyre.

·         Të mbajë lidhje të drejtpërdrejta me ndërmarrjet elektrike, ujësjellës-kanalizime e gjelbërimit, me personat përgjegjës që kanë në varësi këto shërbime për riparimin e defekteve e mbajtjen në gatishmëri të tyre.

·         Të propozojë marrjen e masave për probleme të paparashikuara, bën përcaktime analitike të proceseve të punës, me qëllim mbarëvajtjen më të mirë të punës dhe nxjerrjen e përgjegjësive.

·          

 

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

·         të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;

·         të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

·         të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Shkencor, në Inxhinieri elektrike/ndërtimi, me shkëputje nga puna;

·         Te ketë një eksperiencë ne pune prej jo me pak se 4 vjet;

·         Te ketë aftësi ne vlerësimin dhe projektimin e sistemeve elektrike;

·         Te ketë aftësi  shumë të mira komunikimi,  koordinimi dhe menaxhimi;

·         Te ketë aftësi të komunikojë standarde të qarta dhe rezultate të pritshme duke ndihmuar stafin të realizoje detyrat e ngarkuara;

·         Te ketë aftësi të sigurojë funksionim të mirë të punës në ekip

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive si dhe formularin 6 mujor, të vlerësimit vjetor të punës.

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 14.02.2022

dh) Në datën 15.02.2022do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Kandidatët e shpallur në listen e publikuar janë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet 25.02.2022 në mjediset e Kuvendit, në orën 10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë, dhe do të njoftohen brenda 24 oreve për rezultatet.

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë (dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë:  20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

-Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga njoftimi individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi për fituesin do të bëhet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 28.02.2022

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 042278 270 dhe ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

 

 

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin “Specialist - inxhinier”, në Shërbimin e Mirëmbajtjes

Paga është e kategorisë III-b. 

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)  Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

·         Të jetë shtetas shqiptar.

·         Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

·         Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

·         Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

·         Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë  për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

·         Ndaj tij të mos jetë marrë  masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·         Të menaxhojë me efektivitet dhe eficencë punën në sektor për mirëmbajtjen e ndërtesave në administrim dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin normal të veprimtarisë së Kuvendit, komisioneve parlamentare, grupeve parlamentare, deputetëve dhe punonjësve të administratës së Kuvendit.

·         Të organizojë punën në sektor dhe të ndjekë dhe kontrollojë zbatimin e detyrave të dhëna.

·         Të paraqesë çdo 3 muaj, te drejtori i Shërbimit të Mirëmbajtjes, relacion për ecurinë e punëve në sektor.

·         Të organizojë punën për shërbimin e ngrohjes, pastrimit, mirëmbajtjes elektrike etj. në godinat dhe ambientet e institucionit të Kuvendit.

·         Të kryejë vlerësime dhe analiza, lidhur me problemet që kanë elektrike te Kuvendit dhe të propozojë ndërhyrjet e nevojshme në to.

·         Të koordinojë dhe mbikëqyr përgatitjen e projekteve për kryerjen e ndërhyrjeve në sistemet elektrike.

·         Të koordinoje dhe mbikëqyr përgatitjen e projekteve për sistemet sistemet hidraulike dhe  elektrike të ambienteve të Kuvendit.

·         Të monitorojë zbatimin e projekteve, punimeve dhe kontratave, për restaurimin e godinave, ambienteve të Kuvendit, sistemeve hidraulike dhe elektrike të tij.

·         Të evidentojë dhe ndjekë çdo problem që ngrihet për gjendjen e mjediseve dhe zyrave dhe për mënjanimin dhe riparimin e defekteve.

·         Të ndjekë problemet e MKZ-së për institucionin e Kuvendit, në bashkëpunim me Prefekturën e Qarkut të Tiranës, sipas ligjeve në fuqi, për pajisjen me mjete e sisteme kundër zjarrit, si dhe rregulloren e veprimeve në rast emergjence.

 

 

·         Të paraqesë në fund të çdo muaji, pranë Drejtorit të Shërbimit të Mirëmbajtjes, listëprezencën për punonjësit e sektorit.

·         Të parashikojë nevojat për pajisje, mirëmbajtje e materiale të tjera të nevojshme, si dhe  shërbime të ndryshme që lidhen me mirëmbajtjen e godinave, agregateve dhe pajisjeve në përdorim etj., në kuadrin e parashikimeve për projektbuxhetin e vitit pasardhës.

·         Të hartojë preventiva e projekte për nevoja dhe shërbime të ndryshme mirëmbajtje dhe ndjek realizimin e tyre.

·         Të mbajë lidhje të drejtpërdrejta me ndërmarrjet elektrike, ujësjellës-kanalizime e gjelbërimit, me personat përgjegjës që kanë në varësi këto shërbime për riparimin e defekteve e mbajtjen në gatishmëri të tyre.

·         Të propozojë marrjen e masave për probleme të paparashikuara, bën përcaktime analitike të proceseve të punës, me qëllim mbarëvajtjen më të mirë të punës dhe nxjerrjen e përgjegjësive.

·         Të hartojë preventiva e projekte për nevoja dhe shërbime të ndryshme mirëmbajtje dhe ndjek realizimin e tyre.

·         Të mbajë lidhje të drejtpërdrejta me ndërmarrjet elektrike, ujësjellës-kanalizime e gjelbërimit, me personat përgjegjës që kanë në varësi këto shërbime për riparimin e defekteve e mbajtjen në gatishmëri të tyre.

·         Të propozojë marrjen e masave për probleme të paparashikuara, bën përcaktime analitike të proceseve të punës, me qëllim mbarëvajtjen më të mirë të punës dhe nxjerrjen e përgjegjësive.

 

dh)  Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master Shkencor, në Inxhinieri elektrike/ ndërtimi,, me shkëputje nga puna;

·         Te ketë një eksperiencë ne pune prej jo me pak se 4 vjet;

·         Te ketë aftësi ne vlerësimin dhe projektimin e sistemeve elektrike;

·         Te ketë aftësi  shumë të mira komunikimi,  koordinimi dhe menaxhimi;

·         Te ketë aftësi të komunikojë standarde të qarta dhe rezultate të pritshme duke ndihmuar stafin të realizoje detyrat e ngarkuara;

·         Te ketë aftësi të sigurojë funksionim të mirë të punës në ekip

e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 18.02.2022

f) Në datën 01.03.2022  të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail. 

gj) Konkurimi-testimi me shkrim do të bëhet në datën 09.03.2022  në mjediset e Kuvendit, në orën 12-00.

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit - 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë - 25 pikë dhe testimi me shkrim - 60 pikë.

i) Pikët që kandidatët do të marrin nga vlerësimi i testit me shkrim dhe nga vlerësimi i jetëshkrimit, si dhe nga intervista me gojë,  do t’u njoftohet konkurentëve me telefon ose e-mail.

j) Ankesat nga kandidatët do të paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga njoftimi indidual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

k) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 17.03.2022 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.