NJOFTIM PËR VEND PUNE

  • Postuar më, 07/02/2022

 

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

a     në Administratën e tij ka (1 ) një vend të lirë pune,   “specialist”, në Sektorin e Protokollit dhe Përkthimit, në Shërbimin e Protokollit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Jashtë.

Paga është e kategorisë III-b

 b) Pëshkrimi i punës

·               Të zbatojë Programet e vizitave të delegacioneve, kërkesat dhe takimet me Trupin Diplomatik, si dhe të gjitha takimet me personalitete të huaja (pritje-përcjellje).

            Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

·               Të ndjekë dhe zbatojë programet e miratuara për Sallën e Seancave Plenare të Kuvendit.

·               Të merret me organizimin dhe ndjekjen e takimeve të Kryetarëve të grupeve parlamentare dhe komisioneve, pjesë të delegacioneve shtetërore, me që vizitojnë vendin tonë, me përfaqësuesit e Trupit Diplomatik dhe të organizatave ndërshtetërore të akredituara në Republikën e Shqipërisë. (nën kryetarët, kryetarët e komisioneve parlamentare, delegacionet parlamentare dhe grupet e miqësisë)

·               Me Shërbimin e Marrëdhënieve me Jashtë, specialisti përgatit ftesat dhe telegramet zyrtare të Kryetarit të Kuvendit, Nën Kryetarëve të Kuvendit, për homologë dhe titullarë të organizatave dhe institucioneve të ndryshme ndërkombëtare, dhe t’i përcjellë ato në destinacion, përfaqësive diplomatike ose në Protokollin e Shtetit.

·               Të zbatojë listën për personalitetet të cilëve u dërgohen urime me rastin e festave të fund vitit (një muaj më parë kjo listë kontrollohet nga Drejtori i Përgjithshëm)

·             Specialisti është në varësi të drejtpërdrejtë nga Drejtori i Protokollit. Ai raporton në mënyrë të vazhdueshme tek eprori i drejtpërdrejtë dhe , sipas kërkesës, tek Drejtori i Përgjithshëm.

 

c) Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;

të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

 

Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master shkencor/ profesional, në gjuhë të huaja/jurisprudencë/ekonomik/shkenca shoqërore, me shkëputje nga puna; 

·         Të ketë eksperiencë pune.

·         Të ketë aftësi  shumë të mira komunikimi;

·         Të ketë aftësi të punojë  ngushtësisht me shërbimet e tjera paralele;

·         Të ketë njohuri te mira ne teknologjinë e informacionit dhe sistemeve te informacionit;

·         Te ketë aftësi të punojë në grup dhe te bashkëpunoje me shërbimet e tjera paralele.

 

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës, në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave, në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, vendimi i konfirmimit si nëpunës civil i kategorisë ekzekutive dhe 2 formularët 6- mujor të vlerësimit vjetor të punës për vitin e fundit

d) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 16.02.2022

dh) Në datën 17.02.2022 , do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele  dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- intervista me gojë do të bëhet në 28.02.2022 në mjediset e Kuvendit, në orën 10:00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i brendshëm”, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin dhe 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë ( dokumentacioni i dorëzuar, i ndarë:  20 pikë për eksperiencën, 10 pikë për trajnimet apo për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për vlerësimet pozitive.)

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët për listën e fituesve me mbi 70 pikë ( mbi 70% të pikëve) dhe kandidatëve jofitues do të bëhet nga Njësia Përgjegjëse, me email ose me telefon.

gj) Njoftimi  për fituesit përfundimtarë do të shpallet në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit në datën 07.03.2022

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

 

Nëse nuk ka një fitues, nga procedura e lëvizjes paralele, konkurrimi do të  vazhdojë sipas Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”.

 

 

 

B- Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive.

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil” , nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu II “Pranimi në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se në Administratën e tij në Administratën e tij ka ( 1) një vend të lirë pune, në pozicionin

“specialist”, në Sektorin e Protokollit dhe Përkthimit, në Shërbimin e Protokollit.

Paga është e kategorisë III-b.

a) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

b) Konkursi do të kalojë në këto faza: dorëzimi i dokumentacioni, brenda 15 ditë kalendarike nga shpallja në Portalin SHKP; verifikimi i kandidatëve që plotësojnë  kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta – brenda 10 ditëve kalendarike nga përfundimi i afatit të dorëzimit dhe shpallja e listës së kandidatëve që kualifikohen për në fazën e dytë: testimin me shkrim dhe intervistën e strukturuar me gojë.

Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

c) Konkurimi do të bëhet për 1 (një) vend të lirë pune.

ç)  Kërkesat e përgjithshme  për këtë vend pune janë;

·         Të jetë shtetas shqiptar.

·         Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

·         Të zotrojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

·         Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

·         Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë  për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

·         Ndaj tij të mos jetë marrë  masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·               Të zbatojë Programet e vizitave të delegacioneve, kërkesat dhe takimet me Trupin Diplomatik, si dhe të gjitha takimet me personalitete të huaja (pritje-përcjellje).

            Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

·               Të ndjekë dhe zbatojë programet e miratuara për Sallën e Seancave Plenare të Kuvendit.

·               Të merret me organizimin dhe ndjekjen e takimeve të Kryetarëve të grupeve parlamentare dhe komisioneve, pjesë të delegacioneve shtetërore, me që vizitojnë vendin tonë, me përfaqësuesit e Trupit Diplomatik dhe të organizatave ndërshtetërore të akredituara në Republikën e Shqipërisë. (nën kryetarët, kryetarët e komisioneve parlamentare, delegacionet parlamentare dhe grupet e miqësisë)

·               Me Shërbimin e Marrëdhënieve me Jashtë, specialisti përgatit ftesat dhe telegramet zyrtare të Kryetarit të Kuvendit, Nën Kryetarëve të Kuvendit, për homologë dhe titullarë të organizatave dhe institucioneve të ndryshme ndërkombëtare, dhe t’i përcjellë ato në destinacion, përfaqësive diplomatike ose në Protokollin e Shtetit.

·               Të zbatojë listën për personalitetet të cilëve u dërgohen urime me rastin e festave të fund vitit (një muaj më parë kjo listë kontrollohet nga Drejtori i Përgjithshëm)

·             Specialisti është në varësi të drejtpërdrejtë nga Drejtori i Protokollit. Ai raporton në mënyrë të vazhdueshme tek eprori i drejtpërdrejtë dhe , sipas kërkesës, tek Drejtori i Përgjithshëm.

 

 

dh)  Kërkesat e veçanta për këtë vend pune janë;

·         Te ketë diplome universitare DND; DIND ose Bachelor + Master shkencor/ profesional, në gjuhë të huaja/jurisprudencë/ekonomik/shkenca shoqërore, me shkëputje nga puna; 

·         Të ketë eksperiencë pune.

·         Të ketë aftësi  shumë të mira komunikimi;

·         Të ketë aftësi të punojë  ngushtësisht me shërbimet e tjera paralele;

·         Të ketë njohuri te mira ne teknologjinë e informacionit dhe sistemeve te informacionit;

·         Te ketë aftësi të punojë në grup dhe te bashkëpunoje me shërbimet e tjera paralele.

e) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant,; një kopje të jetëshkrimit( C.V ); fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin; fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar; një fotokopje e librezës së punës e plotësuar; vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit.

ë) Pranimi i dokumentave do të bëhet deri në datën 23.02.2022-

f) Në datën 09.03.2022 do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut. Këta do të jenë ata që plotësojnë  të gjitha kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të kërkuara më sipër.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

g) Njoftimi dhe komunikimi me kandidatët do të jetë nëpërmjet njoftimeve në Portalin Shërbimi Kombëtar i Punësimit, faqen zyrtare të Kuvendit, telefon dhe e-mail.

gj)Konkurimi-testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë do të bëhet në datën 17.03.2022 në mjediset e Kuvendit, në orën 10-00.

h) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Përhershëm i Pranimit, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: vlerësimi i jetëshkrimit - 15 pikë, intervista e strukturuar me gojë - 25 pikë dhe testimi me shkrim - 60 pikë.

-Pas përfundimit të vlerësimit të testit me shkrim, kur kandidati merr mbi 30 pikë e lart, ai kualifikohet për intervistën e strukturuar me gojë dhe vlerësimin e jetëshkrimit.

Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

i) Ankesat nga kandidatët jofitues, paraqiten në Komitetin e Përhershëm të Pranimit, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

j) Shpallja e listës përfundimtare të fituesve do të bëhet në datën 25.03.2022- në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4,Tiranë.