Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “Shef Sektori i Burimeve Njerëzore” në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve

  • Postuar më, 17/02/2022

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin “Shef Sektori i Burimeve Njerëzore” në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë shpalli kandidatin fitues  si më poshtë:

1.      Znj. Marinela Skënderaj me 88 pikë