Lista e kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “Pranimi në shërbimin civil”, për pozicionin “sekretar ” në Nënkomisionin për Mbikqyrjen e Buxhetit, në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.

  • Postuar më, 01/03/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4, po ju përcjellim listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “sekretar ” në Nënkomisionin për Mbikqyrjen e Buxhetit, në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.

 

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “sekretar ” në Nënkomisionin për Mbikqyrjen e Buxhetit, në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare,  është si më poshtë:

 

1.Edmond Karrica

2.Meriban Agaj