Njoftim për listën e fituesve për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Bashkëpunimit me Organizatat Ndërkombëtare.

  • Postuar më, 04/03/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, Neni 26 “Plotësimi i vendeve të lira ne kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese”, pika 7, shkronja “a”, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira ne kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, Kreu II “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, pikave 20, 21, 22 dhe 25, po publikojmë emrin e kandidatit fitues për konkursin “këshilltar” në Shërbimin e Bashkëpunimit me Organizatat Ndërkombëtare si më poshtë:

 

Znj. Ina Jano, më 85 pikë.