Njoftim për përfundimin e konkursit për pozicionin “drejtor” në Shërbimin e Edukimit Qytetar, pranë Institutit Parlamentar.

  • Postuar më, 27/04/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të jetëshkrimit, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, konkursi “drejtor”në Shërbimin e Edukimit Qytetar, pranë Institutit Parlamentar mbyllet pa asnjë kandidatë fitues.