NJOFTIM PËR VEND PUNE

  • Postuar më, 11/05/2022

A. Lëvizja paralele brenda të njëjtës kategori

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 (i ndryshuar) “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu II, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin “Drejtor i Shërbimit të Edukimit Qytetar”, në Institutin Parlamentar                                                                         

           a)      Kategoria e pagës II-a.

     b)Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·         Planifikon dhe drejton veprimtarinë e shërbimit;

·     Krijon kushtet që punonjësit e shërbimit të punojnë së bashku në bazë të parimeve të besimit reciprok dhe të bashkëpunimit, për të siguruar që puna në këtë shërbim kryhet rregullisht e plotë, në kohë, dhe në mënyrë profesionale;

·         Përgatit planin e punës për shërbimin dhe përcakton në fund të vitit objektivat për vitin pasardhës, sipas objektivave strategjike të Institutit;

·         Përgatit projektbuxhetin e shërbimit;

·         Propozon përmirësimin e infrastrukturës në funksion të mbarëvajtjes së punës;

·      Identifikon nevojat e deputetëve dhe sigurohet për ofrimin e produkteve cilësore sipas fushëveprimit të shërbimit;

·         Mbikëqyr dhe vlerëson proceset dhe produktet e punës së shërbimit dhe nëpunësve në varësi;

·            Drejton përgatitjen dhe zbatimin e programeve të edukimit qytetar;

·         Ndjek zhvillimin dhe zbatimin e veprimtarisë së sherbimit ne bashkëpunim me deputetët dhe shërbimet tjera të administratës;

·         Ndjek zhvillimin dhe zbatimin e sesioneve informuese për publikun/grupet e interesit, për ngjarje te rëndësishme të veprimtarisë Parlamentare;

·         Ndjek zhvillimin dhe zbatimin e veprimtarive informuese dhe edukuese me universitetet dhe shkollat për njohjen dhe formimin e të rinjve mbi demokracine, parlamentarizimin dhe institucionet publike;

·         Ndjek zhvillimin dhe zbatimin e veprimtarisë edukuese me fokus shtresat e margjinalizuara;

·      Drejton hartimin e materialeve edukative, në bashkëpunim me Shërbimet e tjera të Kuvendit;

·     Ndjek mbarëvajtjen e zhvillimit të tureve parlamentare për t’i njohur qytetarët, vendas e të huaj me historinë dhe veprimtarinë parlamentare të Kuvendit;

·         Drejton organizimin e “Ditëve të Hapura”;

·         Bashkërendon punën për funksionimin e Qendrës së Vizitorëve;

·         Menaxhon kalendarin e aktiviteteve me qytetarët sipas agjendës parlamentare;

·         Mban kontakt me deputetët për të siguruar pjesëmarrjen e tyre në programet educative;

·         Promovon produktet që ofron shërbimi për audienca të brendshme dhe të jashtme;

·       Koordinon punën me Shërbimin e Marëdhenieve me Publikun për pasqyrimin e veprimtarive të shërbimit;

·         Organizon dhe kontrollon materialet e hartuara nga shërbimi për publikim në faqen zyrtare të Kuvendit;

·         Mbështet organizimin dhe planifikimin e takimeve orientuese për deputetët e rinj;

·         Ndjek zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e edukimit qytetar dhe promovon metoda krijuese në punën e Shërbimit;

·         Ndjek dokumentacionin përkatës të shërbimit dhe korrespondencën brenda administratës së Kuvendit;

·         Raporton sipas kërkesës së Drejtorit të Institutit, Sekretarit të Përgjithshëm dhe Këshilli Drejtues;

·         Përgatit raportin vjetor të veprimtarisë së Shërbimit;

·         Merr pjesë në procesin e rekrutimit të nëpunësve të Shërbimit;

·         Përgatit dhe dorëzon te Drejtori i Institutit vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë të nëpunësve në varësi; 

·         Përgatit planin e trajnimeve për nëpunësit e shërbimit;

·         Zbaton detyra të tjera sipas kërkesës së Drejtorit të Institutit;

Marrëdhëniet organizative

Drejtori i Shërbimit të Edukimit Qytetar është në varësi të Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit Parlamentar dhe raporton te Drejtori i Përgjithshëm i Institutit. Drejtori i Shërbimit ka në varësi të drejtpërdrejtë Sektorin për Edukim Qytetar.

Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

a)         të jetë nëpunës civil i konfirmuar, në nivelin “nëpunës civil i kategorisë së mesme drejtuese”;

b)            të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c)            të ketë, të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

Kriteret e vendit të punës:

·         Të ketë diplomë universitare DND; DIND, Shkenca Shoqërore dhe/ose Shkenca Ekzakte;

·         Të ketë eksperiencë profesionale jo më pak se 5 vjet;

·         Të ketë njohuri të konsoliduara të gjuhës angleze, niveli C1 (të dëshmuar në përputhje me udhëzimin nr.52 të Ministrisë së Arsimit për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja, përmes dokumenteve zyrtarë të lëshuara nga fakulteti i gjuhëve të huaja të Universitetit të Tiranës me notë mbi tetë (tetë), ose dokumenteve që dëshmojnë përfundimin e studimeve në gjuhën angleze). Niveli i anglishtes do të testohet gjatë intervistës me shkrim dhe me gojë. Njohuri në gjuhe të tjera të Bashkimit Europian përbëjnë avantazh;

·         Të ketë përvojë te vërtetuar në menaxhim;

·     Të komunikojë standarde të qarta dhe rezultate të pritshme duke ndihmuar stafin të zhvillojë potencialin e tij;

·       Të ketë aftësi në drejtim dhe komunikim (të shkruar dhe të folur), aftësi për të punuar në grup. Njohuri të gjëra dhe të thelluara të proceseve të politikave, preferohet njohja dhe kuptimi i veprimtarisë së Parlamentit;  

·         Të ketë aftësi shume të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve të aplikimit si paketa Microsoft Office;

·         Të kuptojë qasjen ndaj dhe benefitet nga menaxhimi dixhital i informacionit dhe shërbimeve;

·         Të jetë nëpunës civil i nivelit të mesëm drejtues.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant, një kopje të jetëshkrimit(C.V), fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin, fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar, një fotokopje e librezës së punës e plotësuar, vërtetim i gjendjes gjyqësore; çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit civil të nivelit të mesëm drejtues, të mos ketë masë disiplinore në fuqi dhe formularët e vlerësimit 6 mujor të punës.

d) Afati i dorëzimit të dokumentave është data 23.05.2022, 10 (dhjetë) ditë kalendarike nga moment i shpalljes në portal.

dh) Në datën 24.05.2022, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të lëvizjes paralele dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

- Kandidatët që nuk janë kualifikuar do të njoftohen me telefon ose email.

-Ankesat nga kandidatët e pakualifikuar paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurrimi- intervista me gojë do të bëhet në datën 06.06.2022, në mjediset e Kuvendit, në orën 10.00.

ë) Konkurimi do të bazohet në njohuritë për specialitetin, Kushtetutën, Ligjin “Për nëpunësin civil”, Kodin e Procedurave Administrative si dhe të legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e Kuvendit.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga “Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele” (KPLP), i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht: 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar, i ndarë: 20 pikë për përvojën, 10 pikë për trajnime apo kualifikime të lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për çertifikimin pozitiv apo për vlerësimin e rezultateve individuale në punë, në rastet kur procesi i çertifikimit nuk është kryer dhe 60 pikë për intervistën me gojë.

g) Njësia përgjegjëse (Burimet Njerëzore) do të njoftojnë kandidatët për rezultatin e konkurrimit, në mënyrë individuale në datën 07.06.2022.

Ankesat nga kandidatët për rezultatin e pikëve, paraqiten në Komitetin e Pranimit për Lëvizjen Paralele” (KPLP), brenda 3 ditëve kalendarike nga data e njoftimit individual dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

gj) Lista e fituesve me  70 pikë e lartë (  70% të pikëve e lartë) do të shpallet në datën 14.06.2022 në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4, Tiranë.

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civil të kategorisë së mesme drejtuese, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

Në se nga procedura e mësipërme nuk shpallet anjë fitues, konkurrimi do të vazhdojë me procedurë si më poshtë:

B- Ngritja në Detyrë.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, pika 4 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët apo të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015(i ndryshuar), “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu III “Ngritja në detyrë”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë , njofton se;

Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin “Drejtor i Shërbimit të Edukimit Qytetar”, në Institutin Parlamentar                                                                   

 a)Kategoria e pagës II-a.

 Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

·         Planifikon dhe drejton veprimtarinë e shërbimit;

·     Krijon kushtet që punonjësit e shërbimit të punojnë së bashku në bazë të parimeve të besimit reciprok dhe të bashkëpunimit, për të siguruar që puna në këtë shërbim kryhet rregullisht, e plotë, në kohë, dhe në mënyrë profesionale;

·         Përgatit planin e punës për shërbimin dhe përcakton në fund të vitit objektivat për vitin pasardhës, sipas objektivave strategjike të Institutit;

·         Përgatit projektbuxhetin e shërbimit;

·         Propozon përmirësimin e infrastrukturës në funksion të mbarëvajtjes së punës;

·        Identifikon nevojat e deputetëve dhe sigurohet për ofrimin e produkteve cilësore sipas fushëveprimit të shërbimit;

·         Mbikëqyr dhe vlerëson proceset dhe produktet e punës së shërbimit dhe nëpunësve në varësi;

·         Bashkëpunon me përgjegjësit e sektorëve, këshilltarët dhe specialistët në qartësimin e pyetjeve kërkimore;

·         Sipas nevojës, ndërmerr kërkime parlamentare në mbështetje të punës së deputetëve;

·       Vë në dispozicion të deputetëve produktet kërkimore dhe në mënyrë periodike siguron vlerësimet e tyre;

·         Zhvillon konsultime dhe orienton deputetët në fushën e tij/saj të ekspertizës;

·    Koordinon punën në kuadër të ECPRD-së (Qendra Europiane për Kërkimin e Dokumentacionit Parlamentar) për shkëmbimin e informacionit dhe mbledh të dhënat e nevojshme për përgatitjen e produktit kërkimor;

·         Administron bazën e të dhënave të shërbimit;

·         Vendos dhe mban bashkëpunimin me institute kërkimore, universitete, ekspertë dhe institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit, për qëllime kërkimi, rrjetëzimi dhe ngritje të aftësive;

·         Bashkëpunon me shërbimet e tjera të Kuvendit për realizimin në kohë dhe me efektivitet të misionit të shërbimit;

·         I propozon drejtorit të IP publikimin e produkteve kërkimore në faqen zyrtare të Kuvendit/internet/ e-parlament dhe platforma të tjera në kuadër të transparencës parlamentare;

·         Promovon produktet që ofron shërbimi për audienca të brendshme dhe të jashtme;

·         Mbështet organizimin dhe planifikimin e takimeve orientuese për deputetët e rinj;

·  Drejton organizimin e tryezave, diskutimeve, mbledhjeve informuese, seminareve, konferencave, si dhe veprimtarive të tjera me audiencat parlamentare dhe jo-parlamentare në bashkëpunim me shërbimet e tjera;

·  Ndjek zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e kërkimit parlamentar dhe promovon qasje dhe metoda krijuese në veprimtarinë e shërbimit;

·         Ndjek dokumentacionin përkatës të shërbimit dhe korrespondencën brenda administratës së Kuvendit;

·         Raporton sipas kërkesës së Drejtorit të Institutit, Sekretarit të Përgjithshëm dhe Këshillit Drejtues;

·         Përgatit raportin vjetor të veprimtarisë së shërbimit;

·         Merr pjesë në procesin e rekrutimit të nëpunësve të shërbimit;

·         Përgatit dhe dorëzon te Drejtori i Institutit vlerësimin periodik të rezultateve individuale në punë të nëpunësve në varësi;

·         Përgatit planin e trajnimeve për nëpunësit e shërbimit;

·         Zbaton detyra të tjera sipas kërkesës së Drejtorit të Institutit.

Marrëdhëniet organizative

Drejtori i Shërbimit të Edukimit Qytetar është në varësi të Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit Parlamentar dhe raporton te Drejtori i Përgjithshëm i Institutit. Drejtori i Shërbimit ka në varësi të drejtpërdrejtë Sektorin për Edukim Qytetar.

Kërkesat e përgjithshme për këtë vend pune janë;

-Të jetë shtetas shqiptar

-Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.

-Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

-Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.

-Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

-Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas këtij ligji.

Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:

a)            të jetë nëpunës civil i konfirmuar, në nivelin “nëpunës civil i kategorisë së mesme drejtuese”;

b)             të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

c)             të ketë, të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

Kriteret e vendit të punës:

·         Të ketë diplomë universitare DND; DIND, Shkenca Shoqërore dhe/ose Shkenca Ekzakte

·         Të ketë eksperiencë profesionale jo më pak se 5 vjet

·    Të ketë njohuri të konsoliduara të gjuhës angleze, niveli C1 (të dëshmuar në përputhje me udhëzimin nr.52 të Ministrisë së Arsimit për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja, përmes dokumenteve zyrtarë të lëshuara nga fakulteti i gjuhëve të huaja të Universitetit të Tiranës me notë mbi tetë (tetë), ose dokumenteve që dëshmojnë përfundimin e studimeve në gjuhën angleze). Niveli i anglishtes do të testohet gjatë intervistës me shkrim dhe me gojë. Njohuri në gjuhë të tjera te Bashkimit Europian përbëjnë avantazh.

·         Të ketë përvojë të vërtetuar në menaxhim.

·     Të komunikojë standarde të qarta dhe rezultate të pritshme duke ndihmuar stafin të zhvillojë potencialin e tij.

·         Të ketë aftësi në drejtim dhe komunikim (të shkruar dhe të folur), aftësi për të punuar në grup. Njohuri të gjëra dhe të thelluara të proceseve të politikave, preferohet njohja dhe kuptimi i veprimtarisë së Parlamentit. 

·         Të ketë aftësi shumë të mira në përdorimin e kompjuterit dhe programeve të aplikimit si paketa Microsoft Office. Të kuptojë qasjen ndaj dhe benefitet nga menaxhimi dixhital i informacionit dhe shërbimeve.

ç) Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Shërbimin e Burimeve Njerëzore dhe Trajtimit të Deputetëve të Kuvendit( Njësia Përgjegjëse), këto dokumenta:  letër motivimi  për aplikim në vendin vakant, një kopje të jetëshkrimit( C.V ), fotokopje e diplomës- në se aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj, atëhere ai duhet ta ketë të njëhësuar atë pranë ministrisë përgjegjëse për arsimin, fotokopje e listës së notave- në se ka një diplomë dhe listë notash,  të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, atëhere aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar, një fotokopje e librezës së punës e plotësuar, vërtetim i gjendjes gjyqësore, çertifikata të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme; fotokopje e letërnjoftimit, aktin e deklarimit të statusit të nëpunësit civil të nivelit të mesëm drejtues dhe formularët e vlerësimit 6 mujor të punës, të mos këte masë disiplonore në fuqi. 

d) Afati i dorëzimit të dokumentave është data 26.05.2022.

dh) Në datën 14.06.2022, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin ( në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet minimale të ngritjes në detyrë dhe kushtet e veçanta, të kërkuara më sipër.

Kandidatët që nuk janë kualifikuar do të njoftohen me telefon ose e-mail.

-Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 5 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

e) Konkurimi- testimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me gojë, do të bëhet në datën 24.06.2022, në mjediset e Kuvendit, në orën 10.00.

f) Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, i ngritur pranë institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht: 20 pikë për dokumentacioin e dorëzuar (ekperiencë, trajnime, kualifikime të lidhura me fushën përkatëse, si dhe 2 vlerësimet e fundit pozitive); 40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë dhe 40 pikë për vlerësimin me shkrim.

Njësia përgjegjëse (Burimet Njerëzore) do të njoftojnë kandidatët për rezultatin e konkurrimit, në mënyrë individuale në datën 27.06.2022.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

gj) Shpallja e fituesit do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Kuvendit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 02.07.2022.

Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 2278 270 dhe 2278 425 ose në adresën: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit’ nr.4, Tiranë.