Njoftim për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin, “Drejtor i Shërbimit të Edukimit Qytetar”, në Institutin Parlamentar.

  • Postuar më, 24/05/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreut V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II, pika 11 dhe 13, për konkursin e shpallur për pozicionin ,“Drejtor i Shërbimit të Edukimit Qytetar”, në Institutin Parlamentar, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 11.05.2022 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Ngritja në detyrë”