Njoftim për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele”, për konkursin “sekretar për Komisionet” në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare.

  • Postuar më, 24/05/2022

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Kreu IV– “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, për konkursin e shpallur për pozicionin , “sekretar për Komisionet” në Shërbimin e Komisioneve Parlamentare, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 12.05.2022 nuk është paraqitur asnjë kandidatë.

Konkurrimi do të vazhdojë me procedurën “Pranim në Shërbimin Civil”